Lịch công tác tuần
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)
Ngày đăng: 26/11/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

(từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

26/11/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ ba

27/11/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ tư

28/11/2018

Sáng

1. Họp Hội đồng xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018 và học sinh được hưởng học bổng của Học viện pháp lý.

Thời gian: 9h15

Đại điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên Hội đồng tham dự)

2. Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí

Thời gian: 10h00

Đại điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên tham dự)

3. Họp triển khai kế hoạch đào tạo học sinh khóa 8

Thời gian: 10h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên tham dự; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV, Phòng TCKT cùng dự)

Họp Hội đồng xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018 và học sinh được hưởng học bổng của Học viện pháp lý.

Thời gian: 9h15

Đại điểm: Hội trường tầng 4

 

Họp Hội đồng xét khen thưởng học sinh năm học 2017-2018 và học sinh được hưởng học bổng của Học viện pháp lý.

Thời gian: 9h15

Đại điểm: Hội trường tầng 4

 

Chiều

Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên Ban tổ chức tham dự)

 Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

Thứ năm

29/11/2018

Sáng

Họp Hội đồng đánh giá sáng kiến cơ sở

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị, thông báo các thành viên tham dự)

 Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

30/11/2018

Sáng

Họp đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị; Trưởng (hoặc Phó phụ trách) các Phòng, Khoa, Giám đốc TTTVPL, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM tham dự)

Họp đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Họp đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Chiều

1. Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Đồng chí Lãnh đạo được phân công chỉ đạo các nhiệm vụ báo cáo; thành viên Ban tổ chức Lễ khai giảng tham dự)

2. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2018

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị, thông báo các thành viên Hội đồng tham dự)

1. Dự nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

 

2. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2018

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

1. Dự nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

 

2. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2018

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

Thứ 7

01/12/2018

Sáng

Dự Lễ khai giảng cho học sinh khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà giảng đường lớp học A

(Toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự)

Dự Lễ khai giảng cho học sinh khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà giảng đường lớp học A

 

Dự Lễ khai giảng cho học sinh khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà giảng đường lớp học A

 

 

Ghi chú:

 -  Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

-  Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

- Lịch có thể thay đổi.

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
support