Trung tâm tư vấn pháp luật
Ngày đăng: 22/07/2021

 

STT

Thông tin

Nội dung

1

Ngày  tháng  năm thành lập

Quyết định số 869/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc trong đó có quy định Trung tâm Tư vấn pháp luật là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, có chức năng tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật và tổ chức nghiên cứu pháp luật; thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho tất cả cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

2

Tổ chức bộ máy

Giám đốc Trung tâm: Ths. Quản Thị Hằng

3

Các nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các công tác liên quan đến tư vấn pháp luật, cụ thể:
a) Thực hiện tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật;
b) Xây dựng các chương trình, kế hoạch về tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng;

c) Thực hiện theo các chương trình công tác và kế hoạch công tác của Nhà trường;

d) Chịu trách nhiệm về việc quản lý tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm;
đ) Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu trong trường hợp đột xuất;

e) Xây dựng nội dung chuyên đề và tổ chức các buổi tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

g) Bồi thường thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm gây ra trong khi thực hiện tư vấn pháp luật;

h) Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức các Hội thảo có liên quan cho cán bộ của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, giảng viên… trong các lĩnh vực pháp luật;

i) Trợ giúp học sinh, sinh viên thực hiện các hoạt động về nghiên cứu pháp luật.

2. Tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các công tác liên quan đến liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cụ thể:
a) Khảo sát, nghiên cứu, dự báo về nhu cầu nhân lực của địa phương và các tổ chức kinh tế, xã hội, nhu cầu học tập của cộng đồng; đề xuất các phương án, thiết lập các chương trình, hình thức đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu người học;

b) Liên kết với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bổ trợ thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế cho các học sinh, sinh viên hiện đang học tập tại Trường cũng như các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
c) Tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng hành nghề ngắn hạn;

d) Nhận đào tạo theo đơn đặt hàng.

3. Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Trung tâm theo sự phân cấp, ủy quyền của Ban Giám hiệu (phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, nghiệm thu đánh giá công việc; quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách…).

Quản lý tài sản, phương tiện của Trường giao cho Trung tâm sử dụng đảm bảo đúng mục đích, định mức, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

s support