Thư viện Trường Cao đẳng Luật miền Bắc
Ngày đăng: 21/07/2021
              Thư viện Trường Cao đẳng Luật miền Bắc là đơn vị trực thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư viện của Trường.

1. Chức năng:

    Thư viện Trường có chức năng thông tin và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý, tư vấn pháp luật và quản lý của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại thư viện góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, thư viện trong Nhà trường.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, và các dạng tài liệu khác; các ấn phẩm tài trợ, tặng biếu của đơn vị liên kết, làm việc với Trường.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật…

3. Nguồn lực thông tin

Tổng số tài liệu: 1048 đầu sách, trong đó bao gồm các loại: Giáo trình, sách tham khảo; đề tài khoa học cấp Trường đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, Tạp chí chuyên ngành lập,…

4. Thông tin liên hệ

- Cô Nguyễn Thị Nhung – Giảng viên Khoa Đào tạo Cơ bản – (SĐT: 0976.633.836);

- Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh – Giảng viên Khoa Đào tạo Cơ bản – (SĐT:0963.603.103).

s support