Giới thiệu về chương trình hợp tác Quốc tế của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc
Ngày đăng: 22/07/2021

 

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong trường nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Nhà Trường cũng có những phương án nhằm đưa môn ngoại ngữ vào giảng dạy một cách có hệ thống trong chương trình học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản cho người học, đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

s support