Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc
Ngày đăng: 23/07/2021

 Chi bộ

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc

STT

Thông tin

Nội dung

1

Ngày tháng năm thành lập

Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc được thành lập trên cơ sở Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên theo quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Bắc Số  09- QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư Pháp ban hành ngày 11 tháng 8  năm 2020

 

2

Cơ cấu tổ chức bộ máy

(Chi ủy Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc)

Đồng chí Hoàng Xuân Châu, Bí thư Chi bộ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Chi bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chi ủy viên.

 

 

Số đảng viên

Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tính đến năm 2021 gồm 22 đảng viên chính thức

3

Các chức năng

 Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh

4

Nhiệm vụ

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

Lãnh đạo công tác tư tưởng

Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng tổ chức đảng

5

Các hoạt động

http://lib.hlu.edu.vn/tintuc/4906/Chi-bo-Truong-Trung-cap-Luat-Thai-Nguyen-to-chuc-Dai-hoi-nhiem-ky-2020---2025.html

 

s support