Công đoàn Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc
Ngày đăng: 22/07/2021

 

Công đoàn

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc

 

STT

Thông tin

Nội dung

1

Ngày tháng năm thành lập

Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 97A/QĐ-CĐ ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc nâng cấp Tổ Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thành Công đoàn cơ sở. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 869/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, hiện nay Công đoàn Trường gọi tên là Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc

2

Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường: Chủ tịch công đoàn

- Đ/c Hoàng Thị Anh – Phó Chủ tịch công đoàn

- Đ/c Hứa Thị Lan Anh - Ủy viên BCHCĐ

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên BCHCĐ

- Đ/c Đồng Thị Hồng - Ủy viên BCHCĐ

3

Các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 - Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Tập hợp, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

- Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật.

 

s support