Giới thiệu   /  Thành tựu và khen thưởng
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
Ngày đăng: 18/07/2021

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm

1. Danh hiệu thi đua

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012

Số 05/QĐ-BTP ngày 02/01/2013

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Số 3130/QĐ-BTP ngày 25/12/2013

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Số 27/QĐ-BTP ngày 07/01/2015

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Số 39/QĐ-BTP ngày 08/01/2016

Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2015

Số 32/QĐ-BTP ngày 07/01/2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

Số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Số 2647/QĐ-BTP ngày 22/12/2017

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Số 3159/QĐ-BTP ngày 28/12/2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

Số 3136/QĐ-BTP ngày 23/12/2019

Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2019

Số 3137/QĐ-BTP ngày 23/12/2019

Tập thể lao động xuất sắc năm 2020

Số 2547/QĐ-BTP ngày 22/12/2020

2. Hình thức khen thưởng

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2013   

Số 3173/QĐ-BTP ngày 31/12/2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2014

Số 1040/QĐ-UBND ngày 27/5/2014

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2015  

Số 180/QĐ-BTP ngày 04/02/2016

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Số 926/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2017  

Số 2648/QĐ-BTP ngày 22/12/2017

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2020 

Số 2552/QĐ-BTP ngày 22/12/2020

s support