Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023
Ngày đăng: 29/12/2023

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Trường được Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo Quyết định số 46/QĐ-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023, để đánh giá kết quả công tác năm 2023, phương hướng công tác năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động tham gia, góp ý về công tác quản lý và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn thể viên chức, người lao động trong Trường, sáng ngày 27 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đảng Luật miền Bắc long trọng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2023. Hội nghị đã được nghe: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HNVC, NLĐ năm 2022, Kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân, Báo cáo thu chi tài chính của Trường năm 2023… Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Phong trào thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của Trường có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Kết thúc Hội nghị 100% viên chức, người lao động nhất trí thông qua Nghị quyết: Triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, đào tạo, quản trị và tài chính nhằm thực hiện các định hướng phát triển Trường đã được đề ra trong Đề án phát triển Trường và Đề án thành lập Trường Cao đẳng; kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường; nâng cao chất lượng làm việc của viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm túc quy định tuyển dụng, tiếp nhận viên chức về làm việc tại Trường. Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống tư pháp cơ sở, đặc biệt là hệ thống tư pháp cấp xã vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 của Bộ ngành. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn Trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo, bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy, học tập. Thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học hiệu quả, mang tính thực tiễn cao. Xây dựng nhiều phương án để tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình hiện nay.  Tiếp tục tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Trường về thực hiện Quy chế dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Trường và các tổ chức đoàn thể, coi trọng việc phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần đoàn kết nhất trí của viên chức, người lao động là yếu tố để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, công bằng trong các công tác: đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Toàn thể viên chức, người lao động tự giác thực hiện nghiêm kỷ luật lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; phát huy vai trò tích cực, gương mẫu của đảng viên, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật lao động. Thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở, tích cực rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chí về văn minh, văn hóa công sở; xắp sếp các Phòng (Khoa) khoa học hợp lý, môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc hàng ngày, để nâng cao hiệu suất giải quyết công việc nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng. Tăng cường sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật lao động và xây dựng văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng... Hội nghị viên chức, người lao động của Trường đã thành công rực rỡ! 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support