Chi Bộ Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tham dự Hội nghị trực tuyến về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày đăng: 13/05/2022

Sáng nay, ngày 12/5/2022, thực hiện Kế hoạch và sự chỉ đạo của Đảng Bộ Bộ Tư pháp, Chi Bộ Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc đã tham dự Hội nghị trực tuyến về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức).

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW đã thông tin đến các đại biểu về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ Năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung:

-          Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

-          Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

-         Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

-         Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

-         Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

-         Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Báo cáo viên đã thông tin về nội dung liên quan đến kinh tế tập thể; tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

                                                           Ban Biên tập Website

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support