Nhiệm vụ khoa học đã thực hiện
Ngày đăng: 22/07/2021

 

DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN VÀ HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN BẮC

 

Tên Đề tài, Đề án, Hội thảo

Năm thực hiện

Ghi chú

1

Đề tài, đề án khoa học cấp Bộ

1.1

Đề án: Xây dựng mô hình hồ sơ tình huống mẫu trong đào tạo cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn

2013

 

1.2

Đề tài: Thực tiễn trong đăng ký, quản lý hộ tịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc

2014

 

2

Đề tài khoa học cấp Trường

2.1

Vấn đề đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tại các tỉnh miền núi phía Bắc

2014

 

2.2

Vấn đề xác minh điều kiện thi hành án tại các tỉnh miền núi phía Bắc- thực trạng và hướng hoàn thiện

2.3

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho đối tượng học sinh 30a của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.4

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.5

Xây dựng bộ quy trình tổ chức và quản lý đào tạo ở Trường.Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.6

Rà soát sửa đổi, bổ sung giáo trình Luật Hiến pháp theo Hiến pháp 2013- yêu cầu cấp thiết trong đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.7

Pháp luật về chế độ ưu đãi xã hội và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.8

Trách nhiệm pháp lý hành chính, trách nhiệm bồi thường nhà nước trong mối quan hệ với cơ chế đảm bảo ban hành văn bản đúng thẩm quyền trong Luật Ban hành văn bản quy phạm

2015

 

2.9

Lồng ghép nội dung về Cơ sở dữ liệu điện tử vào môn học Công tác hộ tịch tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên trong bối cảnh thực hiện Luật Hộ tịch

2.10

Đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh phù hợp với đặc điểm và trình độ nhận thức của học sinh Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.11

Một số vấn đề lý luận và yêu cầu thực tiễn về đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành nghề luật.

2.12

Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp trong giáo dục chính trị cho học sinh Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2.13

Tăng cường năng lực và một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật cho tư vấn viên và công tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.14

Phong tục, tập quán ở một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc trong mối quan hệ với việc thực thi pháp luật hộ tịch

2.15

Xây dựng hệ thống tình huống trong giảng dạy các học phần cơ sở của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2.16

Cơ sở thực tiễn của việc đào tạo nghề luật của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2018

 

2.17

Đổi mới hoạt động quản lý học sinh, sinh viên – Sự cần thiết trong bối cảnh phát triển Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên lên thành trường cao đẳng ở khu vực phía Bắc

2.18

Phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh Trường trung cấp Luật Thái Nguyên đáp ứng mục tiêu phát triển Trường

2.19

Cơ chế quản lý tài sản của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đáp ứng mục tiêu phát triển Trường

2.20

Xây dựng chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đáp ứng mục tiêu phát triển Trường

2.21

Xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2019

 

2.22

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy bằng tình huống mô đun Luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Đang triển khai

 

3

Đề án khoa học cấp Trường

3.1

Thực trạng lập và quản lý hồ sơ công việc tại Phòng Đào tạo và Công tác học sinh – Giải pháp nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 

2019

 

3.2

Xây dựng bộ hồ sơ tình huống phục vụ hoạt động thực hành nghề nghiệp cho học sinh tại Trung tâm tư vấn pháp luật

Đang triển khai

 

4

Hội thảo khoa học cấp Trường

4.1

Những khó khăn các môn thuộc Khoa Giáo dục chính trị, Thể chất và Văn hóa gặp phải và giải pháp

2018

 

4.2

Hội thảo về Phương pháp giảng dạy trong đào tạo tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

2019

 

 

4.3

Tác động của cuộc các mạng 4.0 đối với đào tạo nghiệp vụ tại trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

 

4.4

Các phương pháp giảng dạy lý thuyết và giảng dạy các vụ việc (Case study) cho sinh viên ngành luật bậc Cao đẳng

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support