Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Phòng ban  /  Phòng Tổ chức hành chính và thư viện
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - THƯ VIỆN
Ngày đăng: 21/06/2019

 PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH & THƯ VIỆN

           1. Quá trình thành lập:

Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện được thành lập cùng với sự thành lập của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên theo Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

2. Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

Tổng số viên chức: 05 người; Trong đó: 01 lãnh đạo là kiêm nhiệm

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 01, Đại học: 04

3. Chức năng nhiệm vụ được giao

Phòng Tổ chức – Hành chính & Thư viện là đơn vị thuộc Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức người lao động; kiện tòan tổ chức bộ máy; công tác quản lý; thi đua khen thưởng công chức, viên chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ tài sản của Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động  của Trường cho Ban Giám hiệu; thực hiện công tác hành chính của văn thư – lưu trữ; phục vụ lễ tân, khánh tiết…

4. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng kể từ khi thành lập đến nay

4.1. Danh hiệu thi đua

2012  Tập thể lao động xuất sắc       Số 05/QĐ-BTP ngày 2/1/2013

2013  Tập thể lao động xuất sắc       Số 3130/QĐ-BTP ngày 25/12/2013

2014  Tập thể lao động xuất sắc       Số 27/QĐ-BTP ngày 07/01/2015

2015  Tập thể lao động xuất sắc  Số 39/QĐ-BTP ngày 08/01/2016

2016  Tập thể lao động xuất sắc Số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2016

4.2. Hình thức khen thưởng

Năm 2013   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp       Số 3173/QĐ-BTP ngày 31/12/2013

Năm 2015   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp       Số 180/QĐ-BTP ngày 04/12/2016

 

 

 

 

s support