Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức  /  Khoa , Bộ môn  /  Khoa GDCT-TC-VH
Giới thiệu khoa Pháp luật Dân sự
Ngày đăng: 21/04/2014

Khoa Pháp luật Dân sự

 

Khoa được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 470/QĐ-BTP ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên cơ sở chia Khoa Tư pháp của Trường Đại học Luật Hà Nội thành Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Hình sự. Sau đó, theo Quyết định số 420/QĐ-BTP ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Khoa Luật Dân sự được gọi là Khoa Pháp luật Dân sự. 

Khoa có chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành pháp luật dân sự, quản lý sinh viên và thực hiện việc các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội giao. Các môn học do Khoa tổ chức giảng dạy, nghiên cứu bao gồm các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên sâu về pháp luật dân sự mà nội dung là nền tảng, cơ sở cho nhiều môn học luật khác bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau khi nghiên cứu, học tập các môn học này người học có thể thực hiện được các công việc cơ bản của cán bộ pháp luật và sớm thành công trong cương vị công tác của mình.  

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đông đảo, với hơn một nửa là phó giáo sư, tiến sỹ, trong đó có nhiều người đã được đào tạo, bồi dưỡng tại các nước như Nga, Pháp, Canada, Ô-trây-lia, Hoa kỳ, Thụy Điển v.v.. Ngày nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa vẫn không ngừng được bổ sung và củng cố nên luôn đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy pháp luật dân sự cho các hệ đào tạo của Trường và nhu cầu của xã hội về hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại toà án theo quy định của pháp luật.  

support