Giới thiệu
Mô hình tổ chức bộ máy của Trường
Ngày đăng: 28/05/2019

                Mô hình tổ chức bộ máy của Trường

 Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, cụ thể:

1. Lãnh đạo Trường:

- TS. Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng;

- TS. Phan Hoàng Ngọc, Phó Hiệu trưởng.

- TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng

2. Các Phòng, Khoa chức năng:

*) 04 phòng chức năng:

- Phòng Đào tạo & Công tác học sinh;

- Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện;

- Phòng Quản trị;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

*) 03 khoa chuyên môn:

- Khoa Giáo dục - Chính trị, Thể chất & Văn hóa;

- Khoa Đào tạo cơ bản;

- Khoa Đào tạo nghiệp vụ

*) 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật.

s support