Giới thiệu
Quá trình hình thành và phát triển Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Ngày đăng: 28/05/2019

 

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005  của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp năm 2020. Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Bộ trưởng Bộ tư pháp đã ký Quyết định số 869/QĐ-BTP về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3469/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

Là Trường Trung cấp Luật đầu tiên ở khu vực phía Bắc, sau gần 08 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà  trường đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là một trong những cơ sở đào tạo trình độ trung cấp luật có chất lượng cao trong hệ thống 05 Trường Trung cấp luật thuộc Bộ. Lãnh đạo Trường cùng tập thể viên chức và người lao động luôn ý thức về sứ mệnh của mình, đó là: Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Tư pháp, hợp tác với các cơ sở đào tạo luật trong khu vực miền núi phía Bắc, đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách ngành tư pháp. Căn cứ Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020 và định hướng phát triển các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ của Bộ Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng và số lượng, có kiến thức và kỹ năng giảng dạy tốt; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, mở rộng quy mô đào tạo phát triển lên thành Trường Cao đẳng Luật đầu tiên  trong thời gian tới.

s support