Chương trình đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, và hòa giải cơ sở cho công chức Tư pháp
Ngày đăng: 24/07/2021