Warning: session_start() [function.session-start]: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2\sess_224786601b69d3c936c527cf9560fd6c, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in E:\AppServ\www\daihocluat\index.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at E:\AppServ\www\daihocluat\index.php:2) in E:\AppServ\www\daihocluat\index.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at E:\AppServ\www\daihocluat\index.php:2) in E:\AppServ\www\daihocluat\index.php on line 2
Qui chế tổ chức và hoạt động của trường | Giới thiệu | Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Giới thiệu   /  Qui chế tổ chức và hoạt động của trường
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Ngày đăng: 17/12/2013
Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lí và tư vấn pháp luật.

 

Trường chịu sự quản lí, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 420/2010/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành ngày 19/01/2010, Trường có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành tư pháp;

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng và quản lí, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường;

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, văn bản về đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác của ngành và đất nước để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lí đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm: Xác định và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học luật; phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá; xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn với quy mô, hình thức và phương pháp đào tạo hợp lí nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ luật học và các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia đào tạo các chức danh tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao;

6. Tổ chức biên soạn, thẩm định, in và phát hành các giáo trình, sách và tài liệu để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường;

7. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, truyền bá pháp lí vá tư vấn pháp luật;

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Xác định và thực hiện các chiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; huy động các nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức cho các tập thể, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động của Trường;

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lí theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trường;

10. Tham gia các hoạt động xây dựng, thẩm định các dự án, văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật;

11.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lí sinh viên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên;

12. Huy động, quản lí và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

14. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật;

17. Tổ chức thực hiện các quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật;

18. Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lí cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

19. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong nhà trường;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

support