Giới thiệu
KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN
Ngày đăng: 28/05/2019

 KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN  

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

- Phó trưởng khoa: 02

- Giáo viên: 04

Trong đó: + Thạc sỹ: 04

                 + Cử nhân: 02

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng:

Khoa Đào tạo cơ bản là đơn vị thuộc Trường có chức năng giảng dạy kiến thức pháp luật thuộc học phần cơ sở trong chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; thực hiện nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trường.

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Trang bị và giảng dạy cho học sinh nắm vững các kiến thức pháp luật trong chương trình đào tạo;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật và đời sống xã hội;

- Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung và bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện mời giảng viên thỉnh giảng các môn do Khoa phụ trách; thực hiện quản lý, theo dõi việc giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán đối với các hợp đồng thỉnh giảng;

- Tổng hợp điểm và xử lý kết quả thi các môn học do Khoa phụ trách;

- Tổ chức thi, kiểm tra, chấm báo cáo tốt nghiệp thuộc các môn do Khoa giảng dạy;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh thực hiện công tác quản lý học sinh, đảm bảo an ninh chính trị và an ninh trật tự trong học sinh;

- Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức trong Khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với kết quả hoạt động tập thể Khoa Đào tạo cơ bản trong thời gian vừa qua đã đạt được thành tích:

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2012

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 90/QĐ-TCLTN ngày 26 tháng 10 năm 2012

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3130/QĐ-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2013

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 14 tháng 1 năm 2015

2015

 

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 186/QĐ-TCLTN ngày 28 tháng 10 năm 2015

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 187/QĐ-TCLTN ngày 8 tháng 11 năm 2016

2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 187/QĐ-TCLTN ngày 29 tháng 11 năm 2017

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2017

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 211/QĐ-TCLTN ngày 5 tháng 12 năm 2018

2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3159/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2014

Bằng khen của Bộ trưởng

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 14 tháng 1 năm 2015

2015

Giấy khen của Hiệu trưởng

Quyết định số 188/QĐ-TCLTN ngày 28 tháng 10 năm 2015

2017

Giấy khen của Hiệu trưởng

Quyết định số 189/QĐ-TCLTN ngày 29 tháng 11 năm 2017

2018

Bằng khen của Bộ trưởng

Quyết định số 3161/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018

  4. DANH SÁCH GIÁO VIÊN THUỘC KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Email

Số  điện thoại

Ảnh

1

Phạm Văn Thiên

Phó Trưởng khoa

Thạc sỹ

thienpv@tnlc.edu.vn

0973.212.833

 

 

2

Trần Thị Hà

Phó Trưởng khoa

Thạc sỹ

hatt@tnlc.edu.vn

0972.360.951

 

3

Hoàng Thị Thu Trang

Giáo viên

Thạc sỹ

tranghtt@tnlc.edu.vn

0977.042.245

 

4

Phạm Thị Quỳnh Trang

Giáo viên

Thạc sỹ

trangptq@tnlc.edu.vn

0978.898.037

 

5

Vũ Huyền Trang

Giáo viên

Cử nhân

trangvh@tnlc.edu.vn

0973.981.404

 

6

Dương Trung Anh

Giáo viên

Cử nhân

anhdt@tnlc.edu.vn

0399.091.129

 

 

 

s support