Giới thiệu
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT- VĂN HÓA
Ngày đăng: 28/05/2019

 

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT VĂN HÓA 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

- Phó trưởng khoa: 01

- Giáo viên: 10

Trong đó: + Thạc sỹ: 06

                 + Cử nhân: 05

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng:

Khoa Giáo dục chính trị - Thể chất và Văn hóa là đơn vị thuộc Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc học phần chung trong chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của Nhà trường;

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học hàng năm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học đã được phê duyệt; thực hiện gắn nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động đào tạo;

- Tổ chức biên soạn đề cương môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do Khoa phụ trách theo kế hoạch chung của Nhà trường;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học do Khoa phụ trách; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; tổ chức các phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm cho giảng viên; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác thuộc Trường tổ chức cho giảng viên thuộc Khoa và học sinh đi thực tế theo chương trình, kế hoạch công tác của Khoa;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện mời giảng viên thỉnh giảng các môn do Khoa phụ trách; thực hiện quản lý, theo dõi việc giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán đối với các hợp đồng thỉnh giảng;

- Tổ chức kiểm tra, chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp các môn học, báo cáo thực tập tốt nghiệp các môn học do Khoa phụ trách; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi và xử lý kết quả thi các môn học do Khoa phụ trách;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường;

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh thực hiện công tác quản lý học sinh, đảm bảo an ninh chính trị và an ninh trật tự trong học sinh;

- Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo; lưu trữ tài liệu của đơn vị; quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với kết quả hoạt động tập thể Khoa Đào tạo cơ bản trong thời gian vừa qua đã đạt được thành tích:

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2012

 

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 90/QĐ-TCLTN ngày 26 tháng 10 năm 2012

2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3130/QĐ-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2013

2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 14 tháng 1 năm 2015

2015

 

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 186/QĐ-TCLTN ngày 28 tháng 10 năm 2015

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 187/QĐ-TCLTN ngày 8 tháng 11 năm 2016

2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 187/QĐ-TCLTN ngày 29 tháng 11 năm 2017

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2017

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3159/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen của 

Hiệu trưởng

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 14 tháng 1 năm 2015

2015

Giấy khen của

Hiệu trưởng

Quyết định số 188/QĐ-TCLTN ngày 28 tháng 10 năm 2015

2017

Giấy khen của Hiệu trưởng

Quyết định số 189/QĐ-TCLTN ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

 

 

  4. DANH SÁCH GIÁO VIÊN THUỘC KHOA ĐÀO TẠO CƠ BẢN

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Email

Số  điện thoại

Ảnh

1

Phùng Thị Nga

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

ngapt@tnlc.edu.vn

0985059423

 

2

Bùi Thị Phương Thúy

Giáo viên

Thạc sỹ

thuybui291@tnlc.edu.vn

0986290184

 

3

Hứa Thị Lan Anh

Giáo viên

Thạc sỹ

anhhtl@tnlc.edu.vn

0989830693

 

4

Nguyễn Ngọc Hiệp

Giáo viên

Cử nhân

hiepnn@tnlc.edu.vn

0979509107

 

5

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Cử nhân

quynhntn@tnlc.edu.vn

0963603103

 

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giáo viên

Cử nhân

ngocntb@tnlc.edu.vn

0979889808

 

7

Bùi Xuân Hồng

Giáo viên

Thạc sỹ

hongbx@tnlc.edu.vn

0335337686

 

8

Đỗ Thị Thu Hiền

Giáo viên

Cử nhân

hiendtt@tnlc.edu.vn

0985800763

 

9

Hoàng Thị Anh

Giáo viên

Thạc sỹ

anhht@tnlc.edu.vn

0904181768

 

10

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

Thạc sỹ

nhungnt@tnlc.edu.vn

0976633836

 

11

Vũ Văn Quảng

Giáo viên

Cử nhân

quangvv@tnlc.edu.vn

0869073777

 

 

 

s support