KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  14  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ luật Hình sự năm 1999 với việc tăng cường nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự XHCN / Lô Văn Lý // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2000, tr. 20 - 21
2 Bộ luật hình sự với việc tăng cường nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự xã hội chủ nghĩa / Lò Văn Lý // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2000, tr. 20
3 Cơ sở lý luận của nhận thức về nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2008, tr. 70 - 74, 83
4 Cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2005, tr. 61 - 64
5 Hình phạt tử hình và mối liên hệ giữa hình phạt tử hình với nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2009, tr. 56 - 62
6 Hoàn thiện một số quy định về hình phạt và quyết định hình phạt của Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm đảm bảo hơn nữa nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự / Hồ Sỹ Sơn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2008, tr. 30 - 35
7 Nguyên tắc nhân đạo trong luật Hình sự Việt Nam / Viện Nhà nước và Pháp luật ; Hồ Sỹ Sơn . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009 . - 315 tr. ; 21 cm, 48000(VND)
 • Thông tin xếp giá: DSVLHS 001604-DSVLHS 001608, MSVLHS 009331-MSVLHS 009355
 • 8 Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nghiêm Thị Hải Hà ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: DSVLA 004404
 • 9 Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật học / Phạm Thị Hồng ; PTS. Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 120 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: DGVLA0084, DSVLA703
 • 10 Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự: nhìn từ góc độ lịch sử nhân loại / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2005, tr. 61 - 67
  11 Nguyên tắc nhân đạo và việc hoàn thiện một số quy định thuộc phần chung của BLHS nước ta / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2004, tr. 66 - 70
  12 Nội dung của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự – các quan điểm và cách tiếp cận / Hồ Sĩ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2006, tr. 74 - 79
  13 Vấn đề cưỡng chế tố tụng hình sự và nguyên tắc nhân đạo / Bùi Kiên Điện // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2010, tr. 18 - 27
  14 Về các nguyên tắc cơ bản trong phòng ngừa tội phạm / Trịnh Tiến Việt // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2008, tr. 25 - 28